برای نخستین بار در ایران ، توسط طراحی تولیدی چی چست در سال 1385/6/7 طراحی و موفق به اخذ شماره ثبت اختراع 36078 گردید.

از روزی که جهت سبک سازی ساختمانها مخصوصا آپارتمانها اقدام به جایگزینی آجر سفالی به جای آجر خشتی گردید ، دیگر دیوارها و بست و رو پلاک رادیاتور بعلت توخالی بودن این آجر ها ، تحمل وزن و نگهداری رادیاتور مخصوصا در مواقعی که فردی به آن تکیه دارد و یا سنگینی خود را روی آن بیاندازد را نداشته و همچنین در بعضی از موارد رادیاتور از دیوار کنده شده و باعث کج شدن رادیاتور و همچنین در اثر تنش وارد شده ، اتصالات رادیاتور و شیر آن ترک جزئی برداشته و باعث نشتی مویرگی یا قطره ای از اتصالات به منزل شده و به مرور زمان مخصوصا شب حین خواب و یا در غیاب افراد منزل این نشتی تبدیل به تجمع بیش از حد آب سیاهرنگ و در نهایت باعث خرابی فرش ها و ضرر زیان زیاد و همچنین ایجاد شرایط ناایمن و بعضا حادثه آفرین در صورت وجود لوازم برقی در کف منزل می گردد.